ศาสนาในประเทศจีน

ศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธได้แพร่เข้าสู่ประเทศจีนประมาณก่อนและหลังศตวรรษที่ 1 เริ่มได้รับ การเผยแพร่อย่างกว้างขวางหลังศตวรรษที่ 4 จนค่อย ๆ กลายเป็นศาสนาที่มีอิทธิพล ใหญ่ที่สุดในจีน ศาสนาพุทธของจีนประกอบด้วยตระกูลภาษาอันสำคัญ 3 ตระกูล อันได้แก่ ศาสนาพุทธตระกูลภาษาฮั้น ศาสนาพุทธตระกูลภาษาธิเบตและศาสนาพุทธ ตระกูลภาษาบาลี(เป็นศาสนาพุทธที่แพร่กระจายในเอเซียอาคเนย์และเอเซียใต้) ศาสนา พุทธตระกูลสำคัญ 3 ตระกูลนี้มีพระออกบวชรวม 2 แสนคน ปัจจุบัน จีนมีวัดวาอาราม กว่า 13000 แห่ง มีวิทยาลัยสงฆ์ 33 แห่ง มีนิตยสารทางศาสนาะพุทธร่วม 50 ชนิด
ศาสนาพุทธตระกูลภาษาธิเบตที่สำคัญแพร่กระจายอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติธิเบต เขตปกครองตนเองมองโกเลียในและมณฑลชิงไห่ เป็นต้น ชาวธิเบต ชาว มองโกล ชาวยู่กู้ ชาวเหมินปา ชาวลั่วปาและชาวถู่เจียส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ ตระกูลภาษาธิเบต มีประชากรประมาณกว่า 7 ล้านคน ศาสนาพุทธตระกูลภาษาบาลีที่ สำคัญแพร่กระจายอยู่ในจังหวัดปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา จังหวัดปกครอง ตนเองชนชาติไตและชนชาติจิ่งโปแห่งเต๋อหงและเขตซือเหมาในมณฑลยูนนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ชาวไค ชาวปู้หลั่ง ชาวอาชังและชาวหว่าส่วนมาก นับถือศาสนาพุทธตระกูลภาษาบาลี ปัจจุบัน มีประชากรประมาณกว่า 1 ล้านคน ผู้นับถือศาสนาพุทธตระกูลภาษาฮั้นส่วนมากเป็นชาวฮั้นตามที่ต่าง ๆ ในทั่วประเทศจีน

ศาสนาเต๋า
        ศาสนาเต๋าเป็นศาสนาพื้นเมืองของจีน เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ถึงปัจจุบัน มีประวัติกว่า 1800 ปี ศาสนาเต๋าได้สืบทอดประเภณีของชาวจีนในสมัยโบราณที่บูชา ธรรมชาติและบรรพบุรุษ มีตระกูลมากในประวัติศาสตร์ ต่อมา ค่อย ๆ วิวัฒนาการ เป็นฉวนเจินเต้าและเจิ้งอีเต้าซึ่งเป็นตระกูงสำคัญ ๆ สองตระกูล มีอิทธิพลมาก ในบรรดาชาวฮั้น เนื่องจากศาสนาเต๋าไมีพิธีและข้อกำหนดในการถือบวชอย่างเข้มงวด จึงยากที่จะคำนวณจำนวนผู้นับถือศาสนาเต๋าที่แน่นอน ปัจจุบัน จีนวัดศาสนาเต๋ากว่า 1500 แห่ง ผู้นับถือศาสนาเต๋าทั้งชายและหญิงรวมกว่า 25000 คน

ศาสนาอิสลาม
          ศาสนาอิสลามเริ่มแพร่เข้าสู่จีนเมื่อศตวรรษที่ 7 ในบรรดาประชากรชนชาติส่วนน้อย ของจีนจำนวนกว่า 18 ล้านคน อันได้แก่ ชนชาติหุย อัยกูร์ ทาทาร์ เคอจิส คาซัค อุสเบค ตงเซียง ซ่าลา เป่าอัน เป็นต้นส่วนใหญเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม ชาว มุสลิมของจีนส่วนใหญ่อยู่รวม ๆ กันตามเขตปกครองตนเองชนชาติอุยกูร์แห่งซินเกียง เขตปกครองตนเองชนชาติหุยแห่งหนิงเซี่ยตลอดจนมณฑลกันซู่ ชิงไห่และมณฑล ยูนนาน เป็นต้น ส่วนมณฑลและเมืองอื่น ๆ ก็มีบ้าง ปัจจุบัน จีนมีสุเหร่ากว่า 3 หมื่นแห่ง มีอิหม่ำกว่า 4 หมื่นคน

ศาสนาโรมันคาทอลิก
         ศาสนาโรมันคาทอลิกเคยแพร่เข้าสู่จีนหลายครั้งนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 เริ่มแพร่เข้า สู่จีนอย่างขนานใหญ่หลังสงครามฝิ่นเมื่อปี 1840 ปัจจุบัน สำนักศาสนาโรมันของจีน มีเขตศาสนา 100 เขต มีผู้นับถือศาสนาโรมันร่วม 5 ล้านคน มีโบสถ์หรือสถาน ที่จัดศาสนกิจเกือบ 5000 แห่ง มีวิทยาลัยเทววิทยา 12 แห่ง ในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา สำนักศาสนาโรมันของจีนได้อบรมบาดหลวงวัยเยาว์กว่า 1500 คน มีกว่า 100 คนถูกส่ง ไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศ นอกจากนี้ สำนักศาสนาโรมันของจีนมีแม่ชีวัยเยาว์ที่ตั้ง ปณิธานไว้ในขั้นต้น 3000 คน มีกว่า 200 คนได้ตั้งปณิธานไว้คลอดชีวิต ศาสนา โรมันของจัีนมีผู้ผ่านพิธีล้างบาปกว่า 5 หมื่นคนต่อปี ได้พิมพ์คัมภีร์ไบเบิลกว่า 30000 เล่ม

ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์ได้แพร่เข้าสู่จีนตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 เริ่มแพร่เข้าสู่จีนอย่างขนาน ใหญ่หลังสงครามฝิ่น เมื่อปี 1950 วงการสาสนาคริสต์ของจีนเรียกร้องให้ขจัดอิทธิพล ลัทธิจักรพรรดินิยมให้หมดสิ้น ปลูกฝังจิตใจลัทธิรักชาติและใช้ความพยายามเพื่อ บรรลุซึ่งการปกครองตนเอง การเลี้ยงตัวเองและการเผยแพร่ศาสนาด้วยตนเอง ปัจจุบัน จีนมีผู้นับถือศาสนาคริสต์ประมาณ 10 ล้านคน มีบาดหลวงกว่า 18000 คน มีโบสถ์กว่า 12000 แห่ง มีสถานที่ชุมนุมกันจัดศาสนกิจง่าย ๆ กว่า 25000 แห่ง

ที่มา:https://goo.gl/7cGCyZ

 

 

 

 

Leave a Reply