การดูแลรักษาอาคารชุด นอกจากเป็นหน้าที่ของกรรมการในการกำหนดนโยบาย และนิติบุคคลที่เป็นผู้ดูแลงานรักษาและปรับปรุงประจำวันแล้ว ยังเป็นหน้าที่ของเจ้าของร่วมที่ต้องให้ความสนใจ ใส่ใจและสนับสนุนการทำงานของกรรมการและนิติบุคคล เพื่อให้อาคารของเรายังคงสภาพดี มีมูลค่าสูง ซึ่งกลับมาเป็นผลประโยชน์ต่อเจ้าของร่วม ดังนั้น การให้ความใส่ใจต่อการดูแลรักษา จัดสรรงบประมาณเพื่อการบำรุงซ่อมแซม ปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามเสมอ จะนำมาซึ่งประโยชน์ ดังนี้

1.โครงสร้างของอาคารคงสภาพแข็งแรงอยู่เสมอ โครงสร้างเป็นส่วนสำคัญหลักของอาคาร หากมีการดูแลที่ดีจะทำให้อาคารยังคงมีสภาพแข็งแรง มีความทนทานต่อภัยพิบัติต่างๆ นำมาซึ่งความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย
2. ระบบการทำงานของเครื่องจักรอยู่ในสภาพดีลดความเสี่ยงจากการชำรุด หากมีแผนการดูแลอย่างมืออาชีพ ทั้งแผนการบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ตามอายุการใช้งานของระบบการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ จะช่วยลดความเสี่ยงจากการชำรุด ขัดข้อง และ อันตรายที่อาจก่อให้เกิดต่อผู้พักอาศัยได้
3.ทัศนียภาพสวยงาม สะอาด ร่มรื่น เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัย การปรับปรุงทัศนียภาพโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว ให้ดูสดชื่น ร่มรื่นอยู่เสมอ รวมถึงรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัยของเจ้าของร่วมภายในอาคารชุด นำมาซึ่งความสุขของการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
4. จัดสรรงบประมาณได้เหมาะสมช่วยคงและเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน การจัดสรรงบประมาณและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาอาคารชุด จะช่วยให้คงมูลค่าทรัพย์สินของอาคารชุด อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าตามสภาพเศรษฐกิจและการเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัยในอนาคตอีกด้วย

Leave a Reply